Abdulbasit Abdussamed
Abdulbasit Abdussamed
1927 yılında Mısır’ın güneyinde, Irak’lı bir baba ile Mısır’lı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
Dedesi, babası ve iki kardeşi de hâfız olan Abdussamed 10 yaşında Kur’ân-ı Kerim’i tamamıyla ezberlemiştir.
1950 yılında Mısır Radyosu’ndaki yarışmaya katılması ve radyonun resmi okuyucusu olması Mısır’da radyo cihazlarının daha çok satılmasına sebep olmuştur.
Oniki yaşından itibaren ülkenin pek çok yerinden ve daha sonraları da dünyanın pek çok ülkesinden kendisine davetler gelen Abdussamet’in Kur’an-ı okuma tarzı islam aleminde ayrı bir çığır açmıştır.
30 yıl boyunca Kahire Şafii Camii’nde Kur’an-ı Kerim okuyan kârî, 1988 yılında vefat etmiştir.

Bu sayfayı istediğiniz sosyal medya ortamında paylaşabilirsiniz.

Sûreler

001. Fâtiha Sûresi
002. Bakara Sûresi
003. Âl-i İmrân Sûresi
004. Nisâ Sûresi
005. Mâide Sûresi
006. En’âm Sûresi
007. A’râf Sûresi
008. Enfâl Sûresi
009. Tevbe Sûresi
010. Yûnus Sûresi
011. Hûd Sûresi
012. Yûsuf Sûresi
013. Ra’d Sûresi
014. İbrahim Sûresi
015. Hicr Sûresi
016. Nahl Sûresi
017. İsrâ Sûresi
018. Kehf Sûresi
019. Meryem Sûresi
020. Tâ-Hâ Sûresi
021. Enbiyâ Sûresi
022. Hac Sûresi
023. Mü’minûn Sûresi
024. Nûr Sûresi
025. Furkân Sûresi
026. Şu’arâ Sûresi
027. Neml Sûresi
028. Kasas Sûresi
029. Ankebût Sûresi
030. Rûm Sûresi
031. Lokmân Sûresi
032. Secde Sûresi
033. Ahzâb Sûresi
034. Sebe’ Sûresi
035. Fâtır Sûresi
036. Yâsîn Sûresi
037. Sâffât Sûresi
038. Sâd Sûresi
039. Zümer Sûresi
040. Mü’min Sûresi
041. Fussilet Sûresi
042. Şûrâ Sûresi
043. Zuhruf Sûresi
044. Duhân Sûresi
045. Câsiye Sûresi
046. Ahkâf Sûresi
047. Muhammed Sûresi
048. Fetih Sûresi
049. Hucurât Sûresi
050. Kâf Sûresi
051. Zâriyât Sûresi
052. Tûr Sûresi
053. Necm Sûresi
054. Kamer Sûresi
055. Rahmân Sûresi
056. Vâkı’a Sûresi
057. Hadîd Sûresi
058. Mücâdele Sûresi
059. Haşr Sûresi
060. Mümtehine Sûresi
061. Saff Sûresi
062. Cum’a Sûresi
063. Münâfikûn Sûresi
064. Teğâbun Sûresi
065. Talâk Sûresi
066. Tahrîm Sûresi
067. Mülk Sûresi
068. Kalem Sûresi
069. Hâkka Sûresi
070. Me’âric Sûresi
071. Nûh Sûresi
072. Cin Sûresi
073. Müzzemmil Sûresi
074. Müddessir Sûresi
075. Kıyâme Sûresi
076. İnsan Sûresi
077. Mürselât Sûresi
078. Nebe’ Sûresi
079. Nâzi’ât Sûresi
080. Abese Sûresi
081. Tekvîr Sûresi
082. İnfitâr Sûresi
083. Mutaffifîn Sûresi
084. İnşikâk Sûresi
085. Bürûc Sûresi
086. Târık Sûresi
087. A’lâ Sûresi
088. Ğâşiye Sûresi
089. Fecr Sûresi
090. Beled Sûresi
091. Şems Sûresi
092. Leyl Sûresi
093. Duhâ Sûresi
094. İnşirâh Sûresi
095. Tîn Sûresi
096. Alak Sûresi
097. Kadr Sûresi
098. Beyyine Sûresi
099. Zilzâl Sûresi
100. Âdiyât Sûresi
101. Kâri’a Sûresi
102. Tekâsür Sûresi
103. Asr Sûresi
104. Hümeze Sûresi
105. Fil Sûresi
106. Kureyş Sûresi
107. Mâ’ûn Sûresi
108. Kevser Sûresi
109. Kâfirûn Sûresi
110. Nasr Sûresi
111. Tebbet Sûresi
112. İhlâs Sûresi
113. Felâk Sûresi
114. Nâs Sûresi

Tüm Kâbe İmamları

Al-Afasy

Al-Sudais

Al-Ghamdi

Al-Muaiqly

Al-Shatri

Abdussamed